(Scroll down for english) "Varför har ingen lärt mig det här förut?" // Ung vuxen


Universella street-talk-metoden Coachomaten bygger på forskningsmodellen Du Bestämmer. Snabbt synliggörs hur mycket tid vi lägger på saker som inte leder till välmående och hur vi snabbt kan ta ansvar för en förändring. I takt med de utmaningar och vägar till välmående som växer fram, blir igenkänningsfaktorn dess styrka. Vad behöver du lägga till, skala bort och vägar som fungerar för dig? Student eller president -  Ge Coachomaten 15 minuter och du har tagit ditt första steg, Boka en förändringsföreläsning, inkludera en workshop i verktyget Coachomaten, eller beställ en uppdragsutbildning. Varje bokning genererar en fri street-talk coachning för unga. Hur street Coaching kan gå till ser du i två minuters filmerna nedan.

 • Live Event - Boka Coachomaten dit du vill ha den
 • Utbildning  / Handledning - För dig  som verkar bland / utbildar unga eller föräldrar.
 • Interactive Floor  Skriv och gå på utan kladd. Beställ eller måla själv. Använd Writeyboard färg och erasepennor i neon, komplettera med Writeyboard. Vid beställning uppge Coachomaten och du får 20 % rabatt. Writeyboard skänker ytterligare 20 % till Cochomatens pop up verksamhet bland unga.
 • Pro bonos - Ge Coachomaten förutsättningar att verka i ditt kvarter. Det kan handla om en lokal som tillfälligt står tom, en yta som annars inte används optimalt men det finns ett flöde av unga och andra som verkar i ungas vardag.
 • Huvudpartner - långsiktigt finansiellt samarbete gör att Coachomaten kan  erbjuda kontinuerliga pop ups samt utbildning / handledning inom elevhälsa, idrott- och annan fritidsverksamhet (utan att fastna i långa beslutsprocesser och bristande resurser när behov är uppenbara).
 • Swish & Wish - Önska en plats, du vill att Coachomaten gästar  070 798 44 29


  CreativeFloor_CoachomatenjpgDesign Week Sthlm 2018 The garage and the Pop-up Ceative Office GT 30 (movie above)

Why has nobody ever shown me this before? /Young adult, Design Week Sthlm 2018. Great tool, thank you! /Danny Sauccedo, popstar 2017

The universal interactive Street Talk Tool Coachomaten assume and adapt to the environment and to the people who happens to ”fall” in, from suburbs to Almedalen. Based on the research method you determine, quickly visualizing how much time we spend on things that do not benefit well-being and how we can take responsibility for a change. In keeping with the challenges and ways of prosperity that grows on the ground, the recognition factor becomes its strength. What do you need to add, scale away, and best ways for you to make it happen?

Book the changemaking Talk "Write where you stand", include a teaser for the workshop Coachomaten or an assignment training. Student or president - 15 minutes in Coachomaten and your first step for taking action is done. At the same time the environment discover, not just another thing on the never ending To Do list but simply a  everyday tool. Each booking generates a free public street-talk-coaching for youth. By practicing in public places Coachomaten reach out to those who might not even express their needs.

Lotte Johansson, founder, coach, moderator, producer has worked in crossover sections and with different target groups - in student health, drive in sports, adding art in to public spaces and making movies in inaccessible areas.. Check out Coachomaten live in the 2 min trailer below.

Have you reflected on how much energy your colleagues worry about children stucked behind a screen, or maybe you´re stuck? It's your life and your choices so what do you need to make space for? Coachomaten - move from word to action.

 • Live Event - Book Coachomaten where you want it
 • Education / Supervise - For trainer and trainees
 • Interactive Floor  - Write without draft. Order or paint yourself. Use Writeyboard Paint and  Neon erase pencils, complete with Writeyboard. When ordering enter Coachomaten and you will receive a 20% discount. Writeyboard donates another 20% to the pop ups among young people.
 • Pro bonos - Provide the coachmat to work in your neighborhood. It may be a temporarily empty space /area or not used optimally but with a flow of young people and others who work in the everydaylife of young people.
 • Main partner - long-term financial cooperation allows Coachomaten to offer continues pop ups, education and supervise in student health, sports and other recreational activities (without getting stuck between long decision- making processes and inadequate resources when needs are obvious and the method valued.
 • Swish - a small amount directly to keep Coachomatens live pop-ups among youth 070 798 44 29

Contact