SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Grundare och coach Lotte Johansson har arbetat med olika målgrupper inom elevhälsa och drive in idrott. Praktiserar Coachomaten på offentliga platser för att snabbt nå de grupper som annars kanske inte ber om eller får hjälp. Målet är att implementera Coachomaten inom hela utbildnings- och fritidssektorn, för att bidra till att vända trenden av ungas ohälsa.  Lotte har även producerat film om vikten av relationsbyggande ämnen i skolan, en ventil för känslor som annars skulle kunna bli destruktiva. Den skolan fick i år priset som Årets Peppare. Fritt utan vakter följde och dokumenterade jag vardagslivet på några av Sveriges högsäkerhetsanstalter, inklusive Österåkers fångteaterensemble, specialavdelningar som psykiatri, Adhd, program och utslussningsverksamhet, där fysiska aktiviteter som gym, dagliga promenader, grupp- och kreativa aktiviteter motverkade depression och våld. Även modererat samtal med Galleri Duerr på Lydmar, podcastar och faciliterar.

Talat på Pecha Kucha - 20 slides á 20 sekunder:  Första gången om vikten av gemensamma pausaktiviteter för sammanhållning, återhämtning, fokus och energi. Andra gången om  samtal och strategi över generationsgränser för ungas hälsa och tredje gången 6 mars om utvecklingen av Coachomaten.


Utbildning (relevant)

 • Hälsopedagog barn/ungdom


 • Yoga för barn + Yoga för ungdom 


 • Du Bestämmer - hälsovägledning för unga

 • 
Coachande ledarskap

 • 
KASAM (Känslan av sammanhang) /Salutogent ledarskap

 • 
Coerver Coaching för tjejer

 • 
Idrottsledarskap


 • FAR ledare steg 1 & 2 inkl. MI

 • 
Baskurs barn & ungdom 1 & 2

 • Socialt arbete 


 • Humanistisk-samhällsvetenskaplig grundkurs 


 • Dramaworkshops

 • Praktisk Projektledning

 • ACA 12 steg (självledarskap)

  Även utbildad i praktisk projektledning (KTH distans), reportage (Tollare) och film (Kulturama)

Sagt om Lotte 

”Första gången jag sett den här tjejen glad” //Mentor till elev på högstadieskola

"Varför har ingen lärt mig det här förut?" / Ung vuxen

”Vilken bra utbildning. Den här kan jag applicera direkt i mitt arbete” /Skolsköterska

”Jag har egentligen ingen budget eller tid för detta men de här eleverna kommer ändå att kosta pengar om vi inte tar tag i det nu och jag ser redan positiva resultat från vår pilotgrupp” /Rektor på högstadieskola

”Egentligen inte vårt budgetansvar att vara med och bekosta verksamhet på skoltid men jag tror att vi måste samverka mer skola-fritid om vi ska nå de här eleverna” //Fritidschef

”Bra metod, jag hade egentligen inte tid att ingå i pilotgruppen, men de här verktygen kan jag nu använda på fler elever i mitt dagliga arbete” //Skolsköterska på högstadieskola

”Ett visuellt program som är lätt att förstå” //Skolhälsovården

”Det här borde finnas på alla skolor” //Ansvarig utbildningsnämnden

”Kan man klona dig ”” //Ordförande socialnämnden

”Bästa föreläsningen på länge. Det här kan jag använda mig av på mina egna barn också”  //Fältassistent

"Vilken produkt!" // Chef för affärsutveckling, Svenska Mässan

"Superläcker" // General Manager GT30

"This is how we won the Obama election" / Campaignstretegiest

"Fantastiskt det fungerar" / Man som ville och hittade kärleken, ett år senare har de fått ett kärleksbarn

 Coachomaten_Dannyjpg 

Danny Sauccedo, re-founder, Nytorgsfesten 2017

Lotte Johansson  - Founder / Coach / Educator /Speaker / Facilitator /Moderator has worked with different target groups in student health and sports. Practicing Coachomaten in public places to quickly reach those groups that may not request or get help. The goal is to implement Coachomaten in the environment, throughout the educational and leisure sectors, to help reverse the trend of young people's ill health. Lotte has produced movies about the importance of relational building materials in school, a valve for emotions that could otherwise be destructive. This school was awarded this year as the Pepper of the Year, translated to english. Without guards documented everyday life in some of Sweden´s  high security institutions, including Österåkerprison´s theater projects, specialized departments of psychiatry, ADHD, programs and outward transfer operations where fysical activities such as gym, daily walks, group and creative activities offset depression and violence. Moderated and podcasted conversations with Galleri Duerr at Lydmar Hotel. Speaker at Pecha Kucha - 20 slides 20 seconds each: The first time about the importance of the common break activities for cohesion, recovery, focus and energy. Second time on conversation and strategy across generation boundaries for youth health and third time on the development of Coachmaten (soon to be broadcasted). Participated in Järvaveckan with the nordic biggest activity house for youth - Fryshuset, in Järvaveckan and in Almedalsveckan with the sailing boat for entreprenuers Entreprenörsbåten.