SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Behöver du ett konkret verktyg i ditt arbete med unga. Du är långt ifrån ensam. Vill du boka Coachomaten till din kommun / förening / skola / fritidsverksamhet. Vill du ha en egen Coachomaten installation kvar på plats går det bra att beställa. Golvet kan byggas hur stort som helst. Texten går att gå på utan kladd, tvättas enkelt bort utan spår. Vill du hellre måla ett golv själv, använd denna färg. Vill du hellre ha  en Writeyboard. Glöm inte erasepennorna i neon. Uppge Coachomaten och du får 20 % rabatt. Ytterligare 20 % skänker Writeyboard till Coachomatens pop up verksamhet. 

 • UPPDRAGSUTBILDNING
 • ONLINE GRUNDUTBILDNING (för dig som redan arbetar med unga som kurator, skolsköterska, specialpedagog eller liknande).
  40 min
 • HANDLEDNING i grupp (för dig som gått grund)

De allra flesta kommer igång med sitt första steg mot sundare vanor redan på plats. Skulle du behöva mer stöd finns jag tillgänglig online  

MONDAY` 8 PM / SWEDISH TIME 20  Passar inte tiden önska i formuläret nedan. Coachomaten använder Zoom som onlineplattform. För att delta. Markera och kopiera koden: CoachSteg2, klicka på måndagslänken ovan, klistra in i fältet som visas. Här möter du mig personligen, alltså inget förinspelat.

DU BESTÄMMER - Utökad uppdragsutbildningen. För elevgrupper som behöver gå djupare, hitta en känsla av sammanhang

Alltför många unga ”hamnar” i situationer de egentligen inte vill vara i. För att de tror att det är så det ska vara, att det är det som förväntas. För att de inte har mod att säga vad de vill och inte vill eller helt enkelt saknar verktyg. Något vuxna inte alltid är medvetna om, har tid för eller vet hur de ska tackla. För att ge unga verktyg att hantera grupptryck skapade 36 ungdomar tillsammans med ledande personer inom folkhälsa som Sven Bremberg och ett engagerat elevhälsoteam, en licensfri och validerad vägledning för unga att uppnå hälsa. Hälsovägledningen hanterar allt från grupptryck, stress, dålig kosthållning och sömnbrist till inaktivitet och skärmberoende. Metodprogrammet utgår från ungas individuella behov och är fördelat på sex träffar á 45 minuter. Gruppträff 2 och 3 utgår ifrån behovet i gruppen, ofta på teman som identitet och relationer (30% av tillfrågade 16-29 åringar efterlyser enligt Folkhälsomyndigheten mer kunskap om hållbara relationer).  Programmet utvärderas kontinuerligt av deltagande elever och resultaten visar att deltagarna har:

 • Fler hälsofrämjande aktiviteter
 • Bättre kontroll över sina liv
 • Högre självkänsla
 • Tillgång till ett verktyg de kan använda sig av på daglig basis


Du får också lära

 • Hur du når de elever som drabbats av psykisk ohälsa, inte deltar i idrott, etc.
 • En verktyg för att uppnå sundare vanor
 • Hur utbilda personal framgångsrikt i metoden
 • Hur du själv kan starta en grupp.

Manualen inkl. utvärdering, ingår för att du ska kunna implementera hela eller delar av metoden direkt i ditt arbete med unga.


Upplägg

 • 1 introduktion online á 40 min
 • 3 gruppsessioner på plats med elevgrupp om max 6-8 elever inkl. dig som är med och leder gruppsessionerna (45-60 min/gång).
 • 
Elevcoaching mellan varje gruppmöte, enligt Coachomatens modell (20-40 min).


Lotte Johansson är utbildad i och har själv arbetat praktiskt som coach med denna konkreta metod för att motivera och ge högstadieelever, gymnasieelever och unga vuxna verktyg för en sundare livsstil, såväl psykisk, fysisk som social. Metoden tar tillvara på den kompetens som redan finns, blandar gruppuppgifter, dramaövningar, motiverande samtal och fysisk aktivitet.  Lotte har medverkat under bland annat Almedalsveckan, Skolforum, Järvaveckan och Pecha Kucha. Kartlagt vanor, utbildat i metoden och arbetat med egna elevgrupper inom skola samt jobbat med drive-in idrott för unga och familjer under fritid.

FÖR ATT DELTA i COACHOMATEN ONLINE:

 • Fyll i formuläret nedan med önskemål om dagar /tider, hur du vill bli kontaktad och när eller ring.
 • Inbjudan med instruktion och kod får du via mail
 •  Utbildningen avslutas med en utvärdering, efter den kan du gå med i
 • Coachomatens Community Handledning - här utvecklas tips och verktyg i takt med behoven.
Coachomaten är öppen för dig som vill ha tillgång till ett konkret verktyg för att hjälpa unga att ta kontroll över sin livsstil.  Coachomaten identifierar fallgropar och stöd på vägenmot målen.  Ett verktyg i vardagen som avlastar istället för att bli ett betungande moment. Även föräldrar / personal kan ha behov av att arbeta med förändringsverktyget.

Most people get started with their first step towards healthier habits already in place. Should you need more support, I'm available online MONDAYS 8. Time requires in the form below. To participate  the online platform Zoom: Select and copy the code: CoachSteg2, click on the Monday link above, paste in the box that appears. Here you meet me personally, so nothing pre-recorded.

Do you need a concrete tool in your everyday work with young people? You are far from alone. Why not book Coachomaten to your municipality / association / school / leisure activities /events /cityplanning. Nothing is to small or to big for Coacomatens crossthinking design. If you want to have your own Coachomat installation on site. The floor and the walls can be built in different sizes and for different spaces . The color can be used without tack, washed easily without traces. Would you rather paint yourself, use a Writeyboard, and the erase pencils in neon. Enter Coachomat and you get 20% off at  Writeyboard. Another 20% are donated by Writeyboard to support Coachomatens pop up among youth

 • ASSIGNMENT EDUCATION
 • ONLINE BASIC EDUCATION (for those who already work with young people as a curator, school nurse, specialist teacher or the like). 40 min
 • SUPERVISE in group. Please fill out form below with request for available dates and time or simply call.